landsbyanalyse

Slagelse Kommunes Planafdeling har udarbejdet en landsbyanalyse med det formål at belyse forholdende i kommunens landsbyer.

Den vil Landdistriktsudvalget gerne i dialog med de lokale om.

Analysen indeholder en overordnet kortlægning af udviklingstendenser i landdistrikterne samt kortlægning og beskrivelser af kommunens 17 største landsbyer på mellem 400-100 indbyggere.

I kommunens planlægning skelner man mellem byer af forskellig størrelse:

 • Købstæder med over 2.500 indbyggere
 • lokalbyer med mellem 400 og 2.500 indbyggere
 • Landsbyer med mindre end 400 indbyggere

Med denne skelnen hører Havrebjerg til Landsbyerne, hvor i mod Kirke Stillinge er Lokalby.

I planlægning og udvikling skelnes mellem indsats områder for landsbyer og lokalbyer. Hvilket afspejler sig i Kommune Planen hvor der skrives om landsbyerne:

Det tilstræbes, at udviklingen sker på eksisterende arealer med en klar afgrænsning mod det åbne land. Det er desuden vigtigt, at kulturarven i landsbyerne bevares, og at udvikling sker i respekt for landsbyernes oprindelige udtryk og kulturmiljøværdier.

Store parcelhusudstykninger i tilknytning til landsbyerne vil i mange tilfælde virke uhensigtsmæssigt. Det er dog vigtigt, at der er plads til nye tanker for landsbyernes udvikling med eksempelvis nye boformer og erhvervsmuligheder.

Der skrives også:

 I planperioden undersøges landbyernes rummelighed, så det sikres, at der også i landsbyerne skabes mulighed for udvikling.

Man kan se Landsbyanalysen i denne sammenhæng.

Fire indsatsområder

Analysen er kommet frem til fire overordnede indsatsområder, der har potentiale til at skabe en positiv udvikling i landsbyerne:

 • Rum til fællesskab
 • Tilpasning af boligmassen
 • Styrkelse af kultur- og naturkvaliteter
 • Bedre infrastruktur

Analyse af Havrebjerg

Med den tidligere nævnte definition af Landsbyer er Havrebjerg kommunens største landsby. Der peges i analysen på:

Havrebjerg har et godt fundament for et aktivt lokalmiljø med egen
landsbyavis, hjemmeside og flere mødesteder i landsbyen.

Forslag til indsatsområder i Havrebjerg

Udfra analysen – og med skelnen til områdets LUP er der udpeget fire indsatsområder:

 • Bedre muligheder for at færdes langs Tude Å
 • Udnyt stationsområdet til nye formål
 • Etablering af ny bebyggelse i det udlagte boligområde
 • Dæmpning af Kalundborgvej

Mere om Landsbyanalysen og de kommunale tiltag

Vil man fordybe sig i analysen, er der mere at hente på Kommunens websted.

Del dette :
Share