Bevarelse af lokalarkivet og museum i Havrebjerg

Vi kæmper stadig for at lokalarkivet kan forblive på Havrebjerg Skole og at museet kan bestå

HAVREBJERG  LOKALHISTORISKE  ARKIV

HISTORIK

Den 4. december 2003 ”indviede” Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv de ”nye” lokaler i kælderen under skolelederboligen på Havrebjerg skole. Lokalerne var i realiteten kun eet arbejds- og depot/arkivrum, et forrum og et meget lille fyrrum (skab!), hvor kaffemaskinen kunne stå!

Forud var gået nogle seje forhandlinger med bl.a. kulturudvalgets daværende formand, Tage Petersen og Flemming Pedersen fra forvaltningen, som det dog var lykkedes at overbevise om, at de gamle toiletrum under gymnastiksalen nok ikke var det optimale sted for et arkiv!

De 5 frivillige, som var med til at starte lokalarkivet, havde da allerede i nogle år i de mindre end ydmyge lokaler begyndt registreringen af en samling gamle papirer.

Anledningen til, at nogle interesserede mennesker gik i gang med dette arbejde, var, at der i Havrebjerg gennem årene var indsamlet en del effekter og dokumenter fra bl.a. mejeri, station og brugsforening, som man syntes skulle bevares.

Og det er ikke mindst en flok ildsjæle på Havrebjerg Station med Jette og Steen Ludvigsen i spidsen, der sammen med Arne Hansen og Arne Rasmussen har æren for, at det er lykkedes.

ÅRENE

Ovennævnte var den spæde start på lokalarkivet, som det kendes i dag. Der var således ikke tale om oprettelse af en lokalhistorisk forening, men om gedigen indsats af en flok mennesker, der fandt det vigtigt at bevare ting og beretninger for eftertiden.

Den formelle struktur er senere ændret derhen, at lokalarkivet indgår som det ene af 5 punkter i Havrebjerg Sogneforenings (HS) formålsparagraf (HS er stiftet i 1983 og er det, man andre steder kalder et lokalråd).

Senere er Havrebjerg Museum kommet til som et naturligt – og nødvendigt – sted for opbevaring og udstilling af de omtalte effekter. Museet drives i tæt samarbejde med arkivet, indgår som at andet punkt i HS’s formålsparagraf og har til huse i ”Det gamle frysehus”, som ejes af HS.

Som det fremgår, er både arkiv og museum fuldt ud drevet ved frivillig indsats med en helt flad struktur, dvs. at ingen af de frivillige er udnævnt som ”leder”, og der er derfor ingen lønkroner indblandet. Økonomien er koblet op på HS’s regnskab, og anskaffelse af f.eks. it-udstyr og andet er gjort muligt ved kommunal velvilje. Arkivet kan også modtage kommunalt tilskud efter ansøgning.

I DAG

I begyndelsen af arkivets arbejde var folk i almindelighed skeptiske over for at aflevere deres ting, men arkivet kunne godt få lov til at låne dokumenter, billeder oa. og så få lavet kopier der af. Det har fuldstændig ændret sig, vel nok fordi det er rygtedes, at der bliver taget professionelt hånd om sagerne. Der kommer f.eks. meget materiale ind fra familierne ved dødsfald, og også når folk skifter til en mindre bolig. Sammenlagt med de mange arkivalier, der er samlet gennem alle årene, er der arbejde i lang tid for de frivillige med modtagelse og registrering samt ikke mindst indtastning til det landsdækkende digitale system. Når alle arkivalier i dag gemmes digitalt, betyder det, at alle kan gå ind på arkiv.dk og søge.

I gennemsnit er bemandingen hver torsdag omkring 10 personer, der hver har sit job.

Havrebjerg Lokalarkiv er en del af Slagelsearkiverne, og det betyder bl.a., at de frivillige i Havrebjergarkivet deltager i relevante møder og kurser, ikke mindst om it.

Ved Havrebjerg Heldagsskoles flytning fra Havrebjerg skole har arkivet fået to kælderrum mere til disposition, hvilket indebærer en meget stor forbedring, idet der nu kan arbejdes uforstyrret i to rum, samtidig med at man taler med besøgende i et andet møderum.

FREMTIDEN?

Som det fremgår af foranstående, er Havrebjerg Lokalarkiv i dag en kendt og anerkendt institution i området, og erfaringen fra lignende områder viser, at der i en lang årrække stadig vil strømme materialer til. Samt at efterspørgslen af viden om området og – måske vigtigst – viden om den specifikke ejendom og dens tidligere beboere vil stige, når nye tilflyttere melder deres ankomst.

En yderligere gevinst er, at efterhånden som kendskabet til hjemmesiden arkiv.dk stiger, øges antallet af forespørgsler fra folk i hele landet, der har haft familie- eller anden forbindelse til Havrebjergområdet.

Derfor er Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv en vigtig institution for området, der ikke i forvejen er begunstiget med offentlige servicetilbud. Og Lokalarkivet har udvidet Slagelse kommunes dækning med lokalarkiver med en stor del af kommunens nordlige område fra Krænkerup til Lille Valby/Gudum. Og mere kan måske komme til, hvis der viser sig ildsjæle i naboområder?

Det kan derfor ikke pointeres stærkt nok, hvor vigtigt det er, at Havrebjerg skole også i fremtiden er hjemsted for lokalarkivet.

            Lokalarkivet formidler viden til og om hele området ved arrangementet ”åbent-arkiv-aften” i forsamlingshuset, lige som der er åbent i arkivet ”i kælderen” hver torsdag.

Bevarelse ag museet

Havrebjerg er en landsby med både et lokalhistorisk arkiv og et museum og det er der ikke mange landbyer, der kan fremvise.

Det har kun været muligt fordi, der har været nogle ildsjæle, der har bevaret og samlet effekter fra byens historie. De er blevet samlet og lagt på lofter indtil det i 2012 blev muligt at søge midler til at købe frysehuset, der nu var blevet til salg. Der begyndte et stort arbejde med at få effekter frem og stillet op, så det som nu fremstår som et museum, der fortæller byens historie. Den historie går helt tilbage til stenalderen, over landsbyfællesskab omkring gadekæret hvor Holberg ejede byen.

Men selvfølgelig er der mest at vise og fortælle mens landsbyen var en andelslandsby med Brugsforening, mejeri og hvor stationen var en central del af byen. I museet er der mange effekter fra den tid og for de besøgende er det enten genkendelsens glæde eller forundring over, at man gjorde sådan dengang.

For at museet kan fungere er lokalarkivet nødvendig og sammenhængen er vigtig.

Vi mener, at historie er vigtigt for at forstå og håndtere nutiden og fremtiden.

Del dette :
Share