Generalforsamling i Havrebjerg Sogneforening 2024

Indkaldelse til Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Havrebjerg sogneforening

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Havrebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller(e)
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabet 2023 samt budget 2024
 5. Kontingent fastsættelse
 6. Vedtægter drøftes
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
  På valg til bestyrelsen er:
  • Pia Jensen – genopstiller
  • Martin Johnsen – genopstiller
  • Claus Kofoed Nielsen – genopstiller
 9. Valg af Suppleant(er)
  • Nana Maja Friis Christiansen
 10. Valg af Revisor
  • Charlotte Rasmussen – genopstiller
 11. Fremtidig virksomhed
 12. Eventuelt

I henhold til vedtægterne § 5, skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest tirsdag den 5. marts 2024

Andre forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 11. marts 2024.

Forslag til vedtægtsændringer:

Motivering

I vedtægterne § 2 stk. 4 skrives i sidste sætning:

Nedlægges museumsudvalget tilfalder effekter Slagelse Museum

Da Slagelse Museum har tilkendegivet at man ikke ønsker at modtage effekter fra museet i Havrebjerg, må vedtægterne tilpasses.

Forslag til ændring:

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne § 2 stk. 4, sidste sætning (Det ovenfor citerede) ændres til:

Nedlægges museet anbringes og sikres effekter i størst mulig overensstemmelse med museets oprindelige formål.

Del dette :
Share